Čl. 1

Název, forma a sídlo

Skupina historického šermu Aqua Fortis – z.s., IČO:22823581, je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Němčicích nad Hanou, 798 27, Havlíčkova 87, kraj Olomoucký, ČR.

Čl. 2

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružili příznivci historického šermu k aktivní činnosti rozvíjející jejich znalosti a schopnosti.

Čl. 3

Základní cíle spolku

Základními cíli spolku jsou:

 1. studium a prezentace evropských historických bojových umění,
 2. rozvoj fyzických i psychických schopností jedince a výuka ke kázni, sebekázni a šermířské etice a morálce,
 3. studium a rekonstrukce historického vojenství, taktiky a strategie a jejich prezentace pomocí rekonstrukcí dobových bitev,
 4. studium historie a dobového života, řemesel a mravů, kejklířských dovedností a pokusy o rekonstrukci některých starých výrobních postupů,
 5. účast na vystoupeních a akcích s cílem prezentace dovedností členů spolku a zvyšování znalostí publika o historii,
 6. práce s dětmi a mládeží s cílem seznamovat je, zábavnou formou s dějinami, posilovat jejich národní cítění a historické znalosti. Organizací jejich volného času předcházet sociálně – patologickým jevům.

Čl. 4

Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 1. trénink,
 2. studium,
 3. aktivní účast na vystoupeních,
 4. prezentace činnosti.

Čl. 5

Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 10 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.
 2. Členství vzniká při splnění následujících podmínek dnem:
  • kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky
  • a zájemce o členství písemně potvrdí, že je seznámen se stanovami, náplní a činností spolku a rizikem, které tato činnost obnáší
  • a zájemce o členství uhradí zápisné ve výši, která je stanovena valnou hromadou.
 3. Přihláška musí obsahovat: příjmení, jméno a titul žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 4. U nezletilých zájemců přihlášku i potvrzení o seznámení se stanovami, náplní a činností spolku a rizikem, které tato činnost obnáší, podepisuje i zákonný zástupce nezletilého.
 5. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na nejbližší schůzi výboru po dni podání přihlášky.
 6. Člen spolku má právo zejména:
  • účastnit se veškeré činnosti spolku,
  • volit výbor a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
  • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
  • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.
 7. Člen spolku je povinen zejména:
  • dodržovat stanovy,
  • hájit zájmy spolku, podporovat rozvoj spolku a dbát o jeho dobré jméno,
  • účastnit se akcí skupiny (tréninky, bitvy, vystoupení, schůze apod.),
  • řídit se rozhodnutími výboru spolku,
  • včas omlouvat svou případnou neúčast na akcích spolku,
  • hradit členské příspěvky,
  • rozvíjet své schopnosti a znalosti a rozšiřovat svou materiální vybavenost související s činností ve spolku přiměřeně svým možnostem,
  • sdělovat výboru spolku změny údajů uvedených v přihlášce.

  Čl. 6

  Zánik členství

  Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích valných hromadách.

  Čl. 7

  Organizační uspořádání spolku

  Strukturu orgánů spolku tvoří :

  • valná hromada
  • výbor
  • kontrolní komise
  • další orgány zřízené rozhodnutím valné hromady.

  1. Nejvyším orgánem spolku je valná hromada, která se schází nejméně jednou ročně, aby:
   • schválila případné změny stanov,
   • zvolila na pětileté funkční období výbor spolku, případně tento výbor odvolala,
   • kontrolní komisi,
   • schválila zprávu o činnosti spolku, zprávu o hospodaření za předcházející období,
   • schválila kontrolní zprávu,
   • určila koncepci činnosti spolku na další období,
   • stanovila výši členských příspěvků, případně výši zápisného,
   • schválila rozpočet spolku na příští období,
   • zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,
   • rozhodla o zániku spolku.
   Valná hromada si může vyhradit rozhodnutí o jakékoli další otázce, týkající se činnosti spolku, případně změnit jakékoli rozhodnutí či opatření výboru či jiného orgánu spolku, pokud je to fakticky možné.
  2. Zasedání valné hromady spolku svolává výbor spolku podle svého uvážení, nejméně však jednou ročně. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat valnou hromadu, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku. Nedostaví-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů, koná se jednání o 20 min. později a v tomto případě je valná hromada schopna se usnášet i při nesplnění podmínky přítomnosti nadpoloviční většiny. Rozhodnutí přijímá valná hromada nadpoloviční většinou na ní přítomných členů spolku. Rozhodnutí o vyloučení člena spolku, o změně stanov spolku a o zániku spolku jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů spolku.
  3. Výbor je výkonným orgánem spolku. Výbor je volen, případně odvoláván, valnou hromadou. Na své první schůzi si volí statutární zástupce. Výbor je nejméně tříčlenný, schází se podle aktuální potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce a rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů výboru, v případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními valné hromady a plní úkoly uložené mu valnou hromadou. Výbor je oprávněn přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli spolku a s rozhodnutími valné hromady spolku.
  4. Statutárními zástupci spolku jsou předseda spolku, jednatel spolku a jeden člen výboru spolku, voleni výborem spolku.
  5. Tříčlenná kontrolní komise kontroluje hospodaření sdružení a připravuje kontrolní zprávu pro valnou hromadu. Je oprávněna nahlížet do všech dokumentů sdružení. Je volena na valné hromadě. Předsedu si volí na schůzi kontrolní komise. Na valné hromadě musí vždy dostat slovo, pokud se o ně přihlásí. Předseda ani její členové nesmí být členy výboru.

  Čl. 8

  Územní jednotky spolku

  Spolek nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou.

  Čl. 9

  Jednání jménem spolku

  Jménem spolku jednají statutární zástupci, případně výborem písemně zmocněný člen spolku. Každý statutární zástupce je oprávněn jednat jménem spolku samostatně.

  Čl. 10

  Hospodaření spolku

  1. spolek hospodaří v předmětu své činnosti s prostředky získanými ze zápisného ve výši schválené valnou hromadou, členskými příspěvky, případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty a s případnými výnosy, získanými za vystoupení a prezentace. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti řádně podložené účetními doklady.
  2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor a revizní komise členy spolku na každé valné hromadě.

  Čl. 11

  Zrušení spolku

  Spolek zaniká:

  1. Usnesením valné hromady o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem.
  2. Pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění.

  Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání. Jde-li o zánik usnesením valné hromady, provede majetkové vypořádání podle zásad stanovených valnou hromadou kontrolní komise nebo předseda. Jde-li o zánik rozhodnutím soudu, provede majetkové vypořádání likvidátor jim určený.

  Čl. 12

  Závěr

  Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.